Дошкільний навчальний

Софія Русова

Русова Софія.

Вибрані педагогічні твори / С.Русова – К.: Освіта, 1996. – 304 с.

 

До збірки увійшли праці про дошкільне виховання і школу видатного українського педагога і громадського діяча Софи Русової.

Для широкого кола педагогічної громадськості, студентів педагогічних університетів, інститутів та училищ.

Русова  Софія

Мемуари. Щоденник [Текст] / С. Русова. – К.: Поліграфкнига, 2004. – 544 с. – ISBN 966-530-021-0.

 

У пропонованій книзі друкуються спомини і щоденник видатного українського громадського діяча і педагога Софії Русової, людини шведсько-французького походження, яка внесла неоціненний вклад у розвиток національної освіти на¬шого нарсуду. Розрахована на всіх, хто цікавиться історією України, відродженням українства на рідних землях і в еміграції у другій половині XIX – першій половині XX століть.

Софія Русова

З маловідомого і невідомого: [В 3-х ч.] [Текст]. Ч.1. “Несторка української педагогічної літератури…”. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. – 456 с.

 

До першої частини хрестоматійної трилог ії «Софія Русова: З маловідомого і невідомого» увійшли наукові та науково-популярні розвідки, статті, замітки, огляди, переклади, рецензії педагогічної тематики Софії Федорівни Русової, вміщені на сторінках західноукраїнських періодичних видань і часописів українського зарубіжжя першої третини XX ст., та рукописи вченої, зосереджені в архівах України. Збірник адресований науковцям і здобувачам наукових ступенів, широкому колу педагогічної громадськості, студентам педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Маленький українець : педагогічні ідеї Софії Русової [Текст] / упор. :Л. Синекоп, Н. Ковальчук. – К. : Шк. світ, 2010. – 127 с. : – (Б-ка “Шк. світу”) – ISBN 978-966-451-408-5.

 

Ця книжка складається з матеріалів педагогів школи – дитячого садка імені Софії Русової м. Києва. У ній подано низку уроків, виховних заходів, занять із дітьми різного віку, що висвітлюють проблеми навчання і виховання. Принцип Софії Русової “Все виховання дітей має бути позначене мистецтвом, естетичним сприйманням і емоціями” спонукав “садівниць” до творчого пошуку в мистецтві слова, гри, праці, пісні, побуту, традицій тощо. Посібник знадобиться педагогам, студентам, батькам, допоможе їм у вихованні добрих, чуйних, розумних дітей, спонукатиме до роздумів.

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель [Текст] : бібліограф. покажчик (до 155-річчя від дня народж.) / [упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога ; вступ. ст. Є. І. Коваленко ; наук. ред. : П. І. Рогова, А. М. Доркену] ; Нац. академія пед. наук України ; Державна наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – 176 с. : ілюстр. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 6). – ISBN 978-611-527-013-2.

 

Шостий випуск біобібліографічного покажчика із серії „Видатні педагоги світу” присвячений життю і діяльності Софії Федорівни Русової (1856-1940) – видатного українського педагога в галузі дошкільного виховання, громадсько-освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика, визначного представника української культури, однієї з організаторів жіночого руху. У покажчику представлено бібліографію праць С. Ф. Русової, що видані з початку 80-х років XIX ст. до 2010 року в Україні та світі, а також дослідження вчених, присвячені життю і творчій діяльності педагога, її поглядам на зміст виховання й навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного вище періоду. Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя, освітня діяльність й педагогічні погляди Софії Русової.

Освітня діяльність і педагогічні погляди С.Русової. Коваленко Є.І., Пінчук І.М. Освітня діяльність і педагогічні погляди С.Русової / за ред. Є.І. Коваленко- Ніжин, НДПІ, 1998, 214с.

 

Рукується за рішенням Вченої Ради Ніжинського державного педагоігчног інституту ім.М.Гоголя. ISBN 5-7763-8355-2

 

У книзі робиться спроба дати систематичне висвітлення освітньої діяльності, світогляду і педагогічних поглядів видатного українського педагога, державного і громадського діяча, письменниці С.Ф.Русової. Визначено також роль і місце С.Ф.Русової в історії розвитку прогресивної педагогічної думки в Україні. Книга розрахована на широке коло читачів – вчителів і виховтаелів, студентів і викладачів педагоігчних вузів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами виховання молоді.

На хресній дорозі: історія родини Ліндфорсів-Русових у листуванні /упорядк. Та пер. Г.Дацюк та О.Михайлевич-Рудакевич.-Чернівці: Букрек, 2013.-244с.: іл. ISBN 978-966-399-498-7

 

Книга листів родини Лінфорсів-Русових (1893-1926) – видатних діячів культури, науки, освіти, громадського руху в Україні другої половини ХІХ – почтаку ХХ століття. Сповнена щирих людських почуттів, історія листування дає уявлення про високоморальну, шляхетну родину,головними вартостями якої були: прагнення заннь, активне громадське життя, гуманістична ідея, боротьба за змінами у суспільному житті і незалежність України. В числі андресантів і адресатів – Софія Русова, Олександр Русов, Юрій Русов, Олександр Ліндфорс, Любов Русова-Ліндфорс, Ніна Ліндфорс-Михайлевич, Яків Жданович, Анна (Галя) Жданович, які зробили значний вклад в культурну спадщину України. Життя родини розгортається на тлі революції, воєн, втрат, репресій і прочитується як захоплива людська історія. Вона ніби запрошує кожного, хто розгорне цю книгу, читати її з особливим настроєм і шанобою. Пізнати їхній світ – то очистити і своє сумління, неабути бодай крихту тієї інтелігентності, порядності, одержимості, патріотизму, яких нам так бракує сьогодні. Листи друкуються вперше.

Маловідомі першоджерела української падегогіки (друга половина ХІХ –ХХст.): Хрестоматія /Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Наук.світ, 2003- 418с. ISBN 966-675-183-6

 

В хрестоматії представлені маловідомі або зовсім невідомі тексти педагогів та освітніх діячів,я к іжили і творили в Україні з другої половини ХІХ і до кінця ХХ століття. Тексти, відібрані в хрестоматію, розкривають багату палітру концепцій напрямів, підходів, оцінок педагогічних явищ іф актів, які демонструють розвиток педагогічної думки як складний, багаторівневий часом суперчливий процес. Особлива увага приділяється текстам, які повністю випали із педагогічного обігу. Тексти публікуються у супроводі вступних статей з інформацією про кожного з авторів і про фого педагогічні позиції. Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, педагоівг, науковців, педагогічної громадськості.

Метод проектів за ідеями С. Русової [Текст] / [упоряд. і авт. вступу Л. Синекоп]. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Шкільний світ). – ISBN 978-966-451-000-1

 

Проекти у книжці об’єднує концепція національної системи освіти, школи та дошкільного виховання, практична робота з педагогами, батьками, дітьми.Саме творчі проекти дають можливість пізнати далекоглядність педагогічних ідей С. Русової, які відкривають широкі можливості для фізичного, розумового, мо¬рального й естетичного розвитку дітей. Для завідувачів ДНЗ, вихователів-методистів, вихователів, музичних керівни¬ків, педагогів початкової школи, студентів і викладачів коледжів та вищих навчаль¬них закладів зі спеціальності “Дошкільне виховання”

 

Read 393 times